Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård

-Specialistsjuksköterskors erfarenheter
Sofie Carlsson & Marcus Mellåker

Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård -Specialistsjuksköterskors erfarenheter:

” Sammanfattning Inom psykiatri är det viktigt att arbeta med patientens delaktighet för att som specialistsjuksköterska skapa en god vård. En öppenpsykiatrisk mottagning bedriver specialiserad psykiatrisk vård där specialistsjuksköterskan är en del i ett team kring patienten. Specialistsjuksköterskan har en vårdande roll där patientens delaktighet i sin vård är central. Patientlagen betonar patientens rätt till delaktighet. Om patienten inte är delaktig kan behandlingsresultat utebli och patienten få ett lidande. Syftet med denna studie var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienters delaktighet. Detta gjordes genom en empirisk studie enligt kvalitativ metod. Induktiv innehållsanalys tillämpades som analysmetod. 
Resultatet delades in i tre kategorier; möjliggöra patientens deltagande, att få patienten självständig samt att få patienten aktiv i vårdteamet.
Författarna diskuterar resultatet utifrån fördelar och svårigheter i att göra patienten delaktig.

Slutsatsen är att det krävs mer utbildning och utrymme för reflektion kring patientens delaktighet. ”  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1117976/FULLTEXT01.pdf

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.