Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård

-Specialistsjuksköterskors erfarenheter
Sofie Carlsson & Marcus Mellåker

Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård -Specialistsjuksköterskors erfarenheter:

” Sammanfattning Inom psykiatri är det viktigt att arbeta med patientens delaktighet för att som specialistsjuksköterska skapa en god vård. En öppenpsykiatrisk mottagning bedriver specialiserad psykiatrisk vård där specialistsjuksköterskan är en del i ett team kring patienten. Specialistsjuksköterskan har en vårdande roll där patientens delaktighet i sin vård är central. Patientlagen betonar patientens rätt till delaktighet. Om patienten inte är delaktig kan behandlingsresultat utebli och patienten få ett lidande. Syftet med denna studie var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienters delaktighet. Detta gjordes genom en empirisk studie enligt kvalitativ metod. Induktiv innehållsanalys tillämpades som analysmetod. 
Resultatet delades in i tre kategorier; möjliggöra patientens deltagande, att få patienten självständig samt att få patienten aktiv i vårdteamet.
Författarna diskuterar resultatet utifrån fördelar och svårigheter i att göra patienten delaktig.

Slutsatsen är att det krävs mer utbildning och utrymme för reflektion kring patientens delaktighet. ”  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1117976/FULLTEXT01.pdf

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.


Under pandemin har vi märkt att ensamheten ökat.

Coronan har drabbat alla både ekonomiskt och psykologiskt och det gäller speciellt föreningslivet och då speciellt personer med psykologiskafunktionsnedsättningar, så det är extra svårt.

Många av våra medlemmar har blivit isolerade, dessutom har just den målgruppen varit ytterst utsatt ekonomiskt.
Det har varit svårt för många av våra medlemmar att komma till föreningen med alla regler som ändrats och styrts om sedan Coronans inträde.
Människor som redan lever isolerade riskerar att bli än mer ensamma och deprimerade på grund avrådande pandemi.

Vi måste jobba mycket mer för gemenskap och med kamratstöd.

Vi kommer att skicka personliga brev till de medlemmar som inte har varit hos oss i föreningen, sedanpandemin startade.

Vi kommer att erbjuda personlig hämtning med Cadillac/eller ett personligt möte och en enkel måltid på föreningen.

Vad som sedan sker vet vi inte - återigen "Kan inte Muhammed komma till berget, så måste berget komma till Mohammed".
Reach-Out: När våra medlemmar inte har varit på lokalen under en tid så kontaktar vi dem med ett handgjort vykort, eller per telefon/e-post, om de nu har detta i sitt utsatta läge KASAM - Känslan av sammanhang.
Att höra hemma någonstans.
Att bli uppmärksammad och saknad.
Vi har fått 30.000 kronor från Albert Påhlssons stiftelse till våra sociala stödverksamheter för människor med psykiska funktionsnedsättningarna.
Projektet kommer att genomföras även om vi inte fick fullt belopp, dock i mindre skala.