Kallelse till RSMH Mittpunkten Malmös årsmöte 2022:

Kallelse samt dagordning etc inför RSMH Mittpunkten Malmös årsmöte 2022-05-09 kl. 13.00 – c:a 15.00 på Idunsgatan 75

Hej RSMH:are,
Härmed kallas du som betalande medlem* 2021 med rösträtt till RSMH Mittpunkten Malmös årsmöte 2022-05-09 kl. 13.00.
Vi hoppas på ett härligt årsmöte med underhållning och god mat i gemenskap.
Var god se den bifogade fina inbjudan med bilder och info om anmälan och mat. Uppge mer än gärna ”matpreferenser – allergi etc, tack!

  1. Årsmöte

5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast den 15 mars.
*Vid årsmötet har alla medlemmar i föreningen närvaro- och yttranderätt.
Vid årsmötet innevarande år har varje medlem som betalat medlemsavgiften för föregående år före den 31/12 föregående år en röst.

Styrelsen och revisorerna har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

Förbundsstyrelsen och/eller distriktsstyrelsen eller av dessa utsedd representant har rätt att närvara vid lokalföreningens årsmöten med yttrande- och förslagsrätt.

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motion ska vara skriftlig och vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ska avge ett yttrande över varje motion, som kommit in i tid, med ett förslag till beslut som tillsammans med motionen överlämnas till årsmötet.

5.2 På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal bifalls det beslut som mötets ordförande biträder, utom vid personval då lotten ska avgöra. Vid personval väljs de som erhållit flest röster. Fullmaktsröstning är inte tillåten. För behandling av övriga frågor krävs 2/3 majoritet, samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

5.3 Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen ska finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet

Revisorernas berättelse ska föreligga senast vid årsmötets öppnande.

Kategorier: