Kallelse till: Årsmöte i RSMH Mittpunkten Malmö, lördag 2021-07-10, kl. 10, hjärtligt välkomna!

LÖRDAG 10 JULI 2021 KL. 10:00 – 11:30
RSMH Mittpunkten Malmö

Idunsgatan 75 / Lantmannagatan 47


OBS! Föranmälan krävs, då vi bjuder på både mat och musik, tack. Meddela om du har några matallergier etc, tack.
Kl. 11.30 bjuds det på mat = efter årsmötet. För att vara med att äta, krävs det att du är betalande medlem 2020 och/eller 2021 och är med på hela årsmötet före.
För att ha rösträtt på mötet, krävs det att du var betalande medlem under 2020 (betald medlemsavgift senast 2020-12-30), enligt våra stadgar.

Dagordning för RSMH Mittpunkten Malmös årsmöte
1. Öppna mötet
2. Upprop och fastställ röstlängden
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställ dagordningen *
5. Välj mötesfunktionärer:
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två justerare och två rösträknare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet
10. Behandla motioner samt förslag från styrelsen (propositioner) (Just nu två inkomna motioner)
11. Anta verksamhetsplan
12. Fastställande av medlemsavgift kommande år
13. Beslut om rese- och traktamentsersättning och eventuellt övriga ersättningar
14. Anta budget
15. Beslut om mandatperiod samt antalet ledamöter i styrelsen
16. Välj styrelse:
a. ordförande (Stefan är vald på 2 år 2019)
b. ordinarie styrelseledamöter (Rosa är vald på två år 2019)
c. ersättare
17. Välj revisorer och revisorsersättare
18. Välj ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse
19. Välj ombud till kongressen (avser kongressår)
20. Välj övrig representation
21. Välj valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, och minst en ersättare
22. Övriga frågor
23. Avsluta mötet
* För att övriga frågor ska behandlas krävs 2/3 majoritet samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

OBS! Föranmälan krävs, då vi bjuder på både mat och musik, tack. Meddela om du har några matallergier etc, tack.
Kl. 11.30 bjuds det på mat = efter årsmötet. För att vara med att äta, krävs det att du är betalande medlem 2020 och/eller 2021 och är med på hela årsmötet före.
För att ha rösträtt på mötet, krävs det att du var betalande medlem under 2020 (betald medlemsavgift senast 2020-12-30), enligt våra stadgar.

5. Årsmöte
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast den 15 mars. Vid årsmötet har alla medlemmar i föreningen närvaro- och yttranderätt. Vid årsmötet innevarande år har varje medlem som betalat medlemsavgiften för föregående år före den 31/12 föregående år en röst.

Styrelsen och revisorerna har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

Förbundsstyrelsen och/eller distriktsstyrelsen eller av dessa utsedd representant har rätt att närvara vid lokalföreningens årsmöten med yttrande- och förslagsrätt.

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motion ska vara skriftlig och vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ska avge ett yttrande över varje motion, som kommit in i tid, med ett förslag till beslut som tillsammans med motionen överlämnas till årsmötet.

5.2 På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal bifalls det beslut som mötets ordförande biträder, utom vid personval då lotten ska avgöra. Vid personval väljs de som erhållit flest röster. Fullmaktsröstning är inte tillåten. För behandling av övriga frågor krävs 2/3 majoritet, samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen fastställs.

5.3 Kallelse till årsmöte, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen ska finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet.

Revisorernas berättelse ska föreligga senast vid årsmötets öppnande.

+

10. Revisorer och valberedning

10.1 Vid årsmötet väljs minst en revisor samt revisorsersättare som ska granska lokalföreningens räkenskaper och förvaltning.

Revisorerna ska fortlöpande få tillgång till föreningens protokoll och andra handlingar. Räkenskaper och verksamhetsberättelse ska tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

10.2 Vid årsmötet utses en valberedning, som ska bestå av minst två personer, varav en sammankallande, och minst en ersättare. Valberedningen utarbetar förslag till styrelse, revisorer jämte övrig representation för nästkommande verksamhetsår.

Anställd personal får inte ingå, men kan adjungeras.

./.

Kategorier: