Kallelse samt förslag på dagordning till medlemsmöte, RSMH Mittpunkten Malmö

fredagen den 27 september 2019, kl. 12.00 – kl. 12.30 på Idunsgatan 75.

Närvarande, X st:  Se bifogad deltagarlista.
 

 1. Mötets öppnade

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Val av justerare

 5. Fastställande av röstlängd / närvaroförteckning

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Föregående protokoll från Medlemsmöte + delar av förra styrelsemötet

 8. Nästa bingo, Utflykter, Kvällsöppet, helgöppet, Digital Närvarokurs. Solarie-10-kort.
  Förslag på aktiviteter och medlemmarnas HJÄLP så att de blir av!!??

 9. RSMH Skånes buss.

 10. Söka RSMHs utvecklingsfond + andra fonder stiftelser
  Bestämma tid och vem/vilka gör detta?
 11. Övriga frågor – inga beslut får tas på denna punkt!
 12. Nästa medlemsmöte
  Oktober, November

 13. Nästa styrelsemöte måndag 14 oktober, kl. 13.00
  .

 14. Mötets avslutande

Malmö 2019-09-27


Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Lämna ett svar